Twin/Long Twin
70" x 90"
Full/Queen
90" x 96"
King 108" x 96"